ބިދޭސީންނަށް ހާއްސަ ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ޕާޓްނަރަކަށް އުރީދޫ

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީންނަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން މިޝަން ފޯ މައިގްރެންޓް ވޯކާސް މޯލްޑިވްސް (އެމްއެމްޑަބްލިއުއެމް) އާއި ކްރިކެޓް އެސޯސިއޭޝަނާ ގުޅިގެން ބާއްވާ ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ޕާޓްނަރަކަށް އުރީދޫ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

މި މުބާރާތަކީ މާދަމާ ފުރޭ އެމްއެމްޑަބްލިއުގެ އެއްވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ މުބާރާތެކެވެ. އަދި ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ފަރާތުން މުޖުތަމައުއަށް ލިބޭ އެހީ ފާހަގަކޮށް އެ މީހުންގެ މަސައްކަތް ބަލައިގަތުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ މުބާރާތެކެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ މީހުންގެ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަަޒަންކޮށް، ހިތްހަމަ ޖައްސަައިލުމަށް ވަގުތުކޮޅެއް ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މުބާރާތެކެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން ބައިވެރިވުމަށް ޓަކައި ހަމަ ކުރަން ޖެހެނީ 20 މީހުންގެ ޓީމެކެވެ. އަދި އެއާއެކު ބައިވެރިވެ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެއެވެ.

މި މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހެވެ. މުބާރާތުގެ ބައިވެރިވުމަށް ޓަކައި ފުރަންޖެހޭ ފޯމު، އާންމުކޮށް ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންނަށް އެ މީހެއްގެ ގައުމުގެ ބަހުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. ފޯމު ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ އެކުވެނި ސްޓޭޑިއަމްގައި ހުންނަ ކްރިކެޓް ބޯޑު އޮފީހަށެވެ. ފޯމު ހުށަހެޅޭނީ މާދަމާ މެންދުރު 12:00ގެ ކުރިންނެވެ. ފޯމު ލިބެން ހުންނާނީ އެމްއެމްޑަބްލިއުގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓުތަކުންނެވެ.

އެކުވެނި ސްޓޭޑިއަމްގައި މި މުބާރާތް ކުރިއަށްދާ ވަގުތު ސްޓޭޑިއަމް ވަށައިގެން އޮންނަ ސަރަހައްދުގައި ތަފާތު އެކި ސްޓޯލްތައް ބަހައްޓައިފައި ހުންނާނެއެވެ. އެގޮތުން ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ހިލޭ ހެލްތު ސްކްރީންކޮށްދިނުމާއި، ފޯނު ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ހިދުމަތް ވެސް ލިބޭނެއެެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.