ޝަލަބީ، ބަތޫލް އަދި އަންމަޑޭގެ ޝޯ މިރޭ

ޝަލަބީ އޭދަފުއްޓަށް އައިސް ސަލްސާ ރިޓްރީޓްގައި ، މިރޭގެ ޝޯގައި ޝަލަބީގެ ވެސް ފެނިގެން ދާނެ | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިން ކަމަށްވާ ޝަލަބީ އިބްރާހީމް އާއި އަހްމަދު އިބްރާހިމް (އަންމަޑޭ) އަދި ޒުވާން އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބަތޫލް އަދި ހަައުސް އޮފް މިއުޒިކްގެ ހާއްސަ ޝޯ އެއް މިރޭ އޭދަފުށީގައި އޮންނާނެ އެވެ.

މިއަދު ފާހަގަކުރާ މިނިވަންދުވަހާ ދިމާކޮށް ބ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ މި ޝޯއަކީ ފަސްމުގޫ ގްރޫޕުން މިދިޔަ ރޯދަމަހު ބޭއްވި ލަކީޑްރޯ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވުމަށް ބާއްވާ ޝޯ އެކެވެ.

މި ޝޯގައި ފަސްމުގޫ ގްރޫޕަށް ހާއްސަ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވި ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ އިތުރުން ފަސްމުގޫ ޓީމުގެ އެންމެ ރަނގަޅު މުވައްޒަފުން ހޮވައި އިނާމު ދިނުމަށްވެސް ހަމަޖެހިފައިވެ އެވެ.

ޝޯ ފަށާނީ މިރޭ 9:00 ގައި އޭދަފުށީ ރަސްމީ ސްޓޭޖުގަ އެވެ.

ފަސްމުގޫ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން ޝޯ އަށް ޝަލަބީ ، ބަތޫލް އަދި އަންމަޑޭ އޭދަފުއްޓަށް އައުން | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް
ޝަލަބީ އޭދަފުއްޓަށް އައިސް ސަލްސާ ރިޓްރީޓްގައި ، މިރޭގެ ޝޯގައި ޝަލަބީގެ ވެސް ފެނިގެން ދާނެ | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް
ފަސްމުގޫ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން ޝޯ އަށް ޝަލަބީ ، ބަތޫލް އަދި އަންމަޑޭ އޭދަފުއްޓަށް އައުން | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް
ފަސްމުގޫ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން ޝޯ އަށް ޝަލަބީ ، ބަތޫލް އަދި އަންމަޑޭ އޭދަފުއްޓަށް އައުން | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް
ފަސްމުގޫ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން ޝޯ އަށް ޝަލަބީ ، ބަތޫލް އަދި އަންމަޑޭ އޭދަފުއްޓަށް އައުން | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް
ފަސްމުގޫ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން ޝޯ އަށް ޝަލަބީ ، ބަތޫލް އަދި އަންމަޑޭ އޭދަފުއްޓަށް އައުން | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް
ފަސްމުގޫ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން ޝޯ އަށް ޝަލަބީ ، ބަތޫލް އަދި އަންމަޑޭ އޭދަފުއްޓަށް އައުން | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.