ފޮޓޯ: ރަންނާ އެވޯޑް ހަފްލާ 2018

އެންމެ ހިންގުންތެރި ކްލަބް ޖަމްއިއްޔާއަކަށް ހޮވުނު ފޭލި ޖަމްއިއްޔާއަށް އެވޯޑް ހަވާލުކޮށްދެނީ: އީޓީ ފޮޓޯ/ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން

ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން ޝަރަފްވެރިކަމުގެ އެވޯޑް ޢަބްދުލްޙަމީދު އާދަމްއަށް ދެއްވަނީ- އީޓީ ފޮޓޯ/ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން

އިޖްތިމާއީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާއިން ޝަރަފްވެރިކަމުގެ އެވޯޑް އަބްދުއްސައްތާރު އަލީ އަށް ދެއްވަނީ- އީޓީ ފޮޓޯ/ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން

ސިއްހީ ދާއިރާއިން ހިތްވަރުދިނުމުގެ އެވޯޑް އާމިރާ ސުލައިމާނަށް ދެއްވަނީ- އީޓީ ފޮޓޯ/ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން

އަތްތެރި މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ހިތްވަރުދިނުމުގެ އެވޯޑް އިބްރާހީމް ޞާލިޙް އަށް ދެއްވަނީ- އީޓީ ފޮޓޯ/ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން

މަސްވަރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ހިތްވަރުދިނުމުގެ އެވޯޑް ޢަބްދުއްސައްތާރު އަށް ދެއްވަނީ- އީޓީ ފޮޓޯ/ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން

ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ދާއިރާއިން ހިތްވަރުދިނުމުގެ އެވޯޑް ޝަމީމާ އަޙްމަދަށް ދެއްވަނީ- އީޓީ ފޮޓޯ/ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން

އޭވިއޭޝަން ދާއިރާއަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ރޮނގުން ހިތްވަރުދިނުމުގެ އެވޯޑް ނާޒިމް ޢަބްދުއްސައްތާރުއަށް ދެއްވަނީ- އީޓީ ފޮޓޯ/ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން

ޑައިވިންގ ކުރުމާއި ޑައިވިން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ރޮނގުން ހިތްވަރުދިނުމުގެ އެވޯޑް ޢަބްދުﷲ މުފީދު އަށް ދެއްވަނީ- އީޓީ ފޮޓޯ/ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން

ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ހިތްވަރުދިނުމުގެ އެވޯޑް ޒައުރާ ޢަބްދުﷲ އަށް ދެއްވަނީ- އީޓީ ފޮޓޯ/ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން

ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ދާއިރާއިން ހިތްވަރުދިނުމުގެ އެވޯޑް މުޙައްމަދު ޝަނޫނަށް ދެއްވަނީ- އީޓީ ފޮޓޯ/ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން

ދިވެހި ބަހާއި ޢަދަބިއްޔާތަށް ޙިދުމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން ހިތްވަރުދިނުމުގެ އެވޯޑް ޢަބްދުﷲ މުޢާޒަށް ދެއްވަނީ- އީޓީ ފޮޓޯ/ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން

މުހިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާއިން ހިތްވަރުދިނުމުގެ އެވޯޑް މޫސާ މުހައްމަދަށް ދެއްވަނީ- އީޓީ ފޮޓޯ/ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން

އިޖުތިމާއީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާއިން ހިތްވަރުދިނުމުގެ އެވޯޑް ޢަބްދުﷲ ނަސީމަށް ދެއްވަނީ- އީޓީ ފޮޓޯ/ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން

އިޖުތިމާއީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާއިން ހިތްވަރުދިނުމުގެ ފޭލި ޖަމިއްޔާއަށް ދެއްވަނީ- އީޓީ ފޮޓޯ/ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން


ވިލާ ކޮލެޖުން 2017 ވަނަ އަހަރު، މެލޭޝިއާގެ އޯޕަން ޔުނިވާސިޓީގެ، ބެޗްލަރ އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ވިތް އޮނާރސް ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހާސިލްކުރައްވާފައިވާތީ ހަސަން ނަސީހަށް އެވޯޑް ދެއްވަނީ– އީޓީ ފޮޓޯ/ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން

ދިވެހި ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީން 2016 ވަނަ އަހަރު ބެޗްލަރ އޮފް އާރޓްސް ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެކޯހުން 1 ވަނަ ހާސިލްކުރައްވާފައިވާތީ ޝާހިދާ ޢަބްދުލްޣަފޫރަށް އެވޯޑް ދެއްވަނީ– އީޓީ ފޮޓޯ/ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން

ވިލާ ކޮލެޖުން 2016 ވަނަ އަހަރު، މެލޭޝިއާގެ އޯޕަން ޔުނިވާސިޓީގެ، މާސްޓަރ އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހާސިލްކުރައްވާފައި ވާތީ ޢަބްދުލްމަތީން ޢަބްދުއްސައްތާރަށް އެވޯޑް ދެއްވަނީ– އީޓީ ފޮޓޯ/ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ގައުމީ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތްތުން، 20 ފޮތުން ބަލައިގެން ކިޔެވުމުން 2 ވަނަ ހާސިލް ކުރި ބ. އޭދަފުށީ އަލިތަރި އިޢާން ޢަލީ ވަޙީދަށް ހަނދާނީ ފިލާ ދެއްވަނީ — އީޓީ ފޮޓޯ/ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން

ރަންނާ އެވޯޑް ހާސިލްކުރި ފަރާތްތައް ގްރޫޕް ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

1 ކޮމެންޓް

  1. Avatar
    އަލީ

    ކޮބާ ބ.މާލޮސް ކުދިން ވެސް އެބަހުރި ކޯސް ތަކުން ވަނަ ހޯދާފައި….އެކަމަކު ނުލިބޭ ތި އެވޯޑެއް…..ވަކި ބަޔަކަށް ދޯ ދެނީ

    ރައްދު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.