ފޮޓޯ ގެލެރީ: އަމިއްލަފުށި ފުޓްބޯޅަ ކޭމްޕް

އަމިއްލަފުށި: މާޗް 31، 2018: އަމިއްލަފުށިން ކުޑަކުދިންނަށް ކޮށްގެންފެށި ބައިނަލްއަގްވާމީ ފުޓްބޯޅަ ކޭމްޕްގެ ތެރެއިން. މި ކޭމްޕުގައި އަމިއްލަފުށި ރިޒޯޓާއި، އެ ރިޒޯޓް ކުންފުނީގެ ދަށުން ހިންގާ ފިނޮޅުގެ އިން-ހައުސް ގެސްޓުންގެ ކުދިންގެ އިތުރުން ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ތިރީހަކަށް ދަރިވަރުންވެސް ބައިވެރިވޭ– އީޓީ ފޮޓޯތައް/ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.