ފޮޓޯ: އީދު ކުޅިވަރު ބ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުން

21 އޯގަސްޓް 2018، އަންގާރަ: އަޟްހާ އީދު ފާޙަގަކުރުމުގެ ގޮޔުން ބ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ކުރިއަށްގެންދާ އީދު ކުޅިވަރުތައް

އީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބ. ކުޑަރިކިލުގައި ކުރިއަށްގެންދާ އީދު ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން—ފޮޓޯ ހިއްޗާ ބޮޑުބެރު ގްރޫޕް
އީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބ. ކުޑަރިކިލުގައި ކުރިއަށްގެންދާ އީދު ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން—ފޮޓޯ ހިއްޗާ ބޮޑުބެރު ގްރޫޕް
އީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބ. ކުޑަރިކިލުގައި ކުރިއަށްގެންދާ އީދު ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން—ފޮޓޯ ހިއްޗާ ބޮޑުބެރު ގްރޫޕް
އީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބ. ކުޑަރިކިލުގައި ކުރިއަށްގެންދާ އީދު ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން—ފޮޓޯ ހިއްޗާ ބޮޑުބެރު ގްރޫޕް
އީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބ. ކުޑަރިކިލުގައި ކުރިއަށްގެންދާ އީދު ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން—ފޮޓޯ ހިއްޗާ ބޮޑުބެރު ގްރޫޕް

އީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބ. ކުޑަރިކިލުގައި ކުރިއަށްގެންދާ އީދު ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން—ފޮޓޯ ހިއްޗާ ބޮޑުބެރު ގްރޫޕް

އީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކެންދޫގައި މިއަދު ކުރިއަށްގެންދިޔަ ސަގާފީ ނެށުމެއް—ފޮޓޯ: އެންސަން ފޮޓޯގަރްފީ

އީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކެންދޫގައި މިއަދު ކުރިއަށްގެންދިޔަ ސަގާފީ ނެށުމެއް—ފޮޓޯ: އެންސަން ފޮޓޯގަރްފީ
އީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކެންދޫގައި މިއަދު ކުރިއަށްގެންދިޔަ ސަގާފީ ނެށުމެއް—ފޮޓޯ: އެންސަން ފޮޓޯގަރްފީ
އީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކެންދޫގައި މިއަދު ކުރިއަށްގެންދިޔަ ސަގާފީ ނެށުމެއް—ފޮޓޯ: އެންސަން ފޮޓޯގަރްފީ

އީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކެންދޫގައި މިއަދު ކުރިއަށްގެންދިޔަ ސަގާފީ ނެށުމެއް—ފޮޓޯ: އެންސަން ފޮޓޯގަރްފީ

އީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަދޫގައި ކުރިއަށްގެންދާ އީދު ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން—ފޮޓޯ: ފޭސްބުކް

އީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަދޫގައި ކުރިއަށްގެންދާ އީދު ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން—ފޮޓޯ: ފޭސްބުކް

އީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަދޫގައި ކުރިއަށްގެންދާ އީދު ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން—ފޮޓޯ: ފޭސްބުކް
އީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަދޫގައި ކުރިއަށްގެންދާ އީދު ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން—ފޮޓޯ: ފޭސްބުކް
އީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަދޫގައި ކުރިއަށްގެންދާ އީދު ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން—ފޮޓޯ: ފޭސްބުކް
އީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަދޫގައި ކުރިއަށްގެންދާ އީދު ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން—ފޮޓޯ: ފޭސްބުކް
އީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަދޫގައި ކުރިއަށްގެންދާ އީދު ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން—ފޮޓޯ: ފޭސްބުކް
އީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަދޫގައި ކުރިއަށްގެންދާ އީދު ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން—ފޮޓޯ: ފޭސްބުކް
އީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަދޫގައި ކުރިއަށްގެންދާ އީދު ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން—ފޮޓޯ: ފޭސްބުކް
އީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަދޫގައި ކުރިއަށްގެންދާ އީދު ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން—ފޮޓޯ: ފޭސްބުކް
އީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަދޫގައި ކުރިއަށްގެންދާ އީދު ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން—ފޮޓޯ: ފޭސްބުކް
އީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަދޫގައި ކުރިއަށްގެންދާ އީދު ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން—ފޮޓޯ: ފޭސްބުކް
އީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަދޫގައި ކުރިއަށްގެންދާ އީދު ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން—ފޮޓޯ: ފޭސްބުކް

އީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަދޫގައި ކުރިއަށްގެންދާ އީދު ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން—ފޮޓޯ: ފޭސްބުކް
އީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަދޫގައި ކުރިއަށްގެންދާ އީދު ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން—ފޮޓޯ: ފޭސްބުކް

އީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަދޫގައި ކުރިއަށްގެންދާ އީދު ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން—ފޮޓޯ: ފޭސްބުކް
އީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަދޫގައި ކުރިއަށްގެންދާ އީދު ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން—ފޮޓޯ: ފޭސްބުކް
އީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަދޫގައި ކުރިއަށްގެންދާ އީދު ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން—ފޮޓޯ: ފޭސްބުކް

އީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަދޫގައި ކުރިއަށްގެންދާ އީދު ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން—ފޮޓޯ: ފޭސްބުކް
އީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަދޫގައި ކުރިއަށްގެންދާ އީދު ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން—ފޮޓޯ: ފޭސްބުކް
އީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަދޫގައި ކުރިއަށްގެންދާ އީދު ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން—ފޮޓޯ: ފޭސްބުކް
އީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަދޫގައި ކުރިއަށްގެންދާ އީދު ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން—ފޮޓޯ: ފޭސްބުކް

އީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަދޫގައި ކުރިއަށްގެންދާ އީދު ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން—ފޮޓޯ: ފޭސްބުކް
އީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަދޫގައި ކުރިއަށްގެންދާ އީދު ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން—ފޮޓޯ: ފޭސްބުކް
އީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަދޫގައި ކުރިއަށްގެންދާ އީދު ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން—ފޮޓޯ: ފޭސްބުކް
އީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަދޫގައި ކުރިއަށްގެންދާ އީދު ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން—ފޮޓޯ: ފޭސްބުކް
އީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަދޫގައި ކުރިއަށްގެންދާ އީދު ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން—ފޮޓޯ: ފޭސްބުކް

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.