ފޮޓޯ ގެލަރީ: ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އިނާމުދިނުމުގެ ޖަލްސާ

އޭދަފުށި؛ ސެޕްޓެމްބަރު 14، 2018- ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ މިއަހަރުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާ.—ފޮޓޯތައް: ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން/އީޓީ

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.