ފޮޓޯ: ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން

އޭދަފުށި: އޮކްޓޯބަރު 4، 2018- މި އަހަރުގެ ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ފާހަގަކުރުން: މި ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ޓީޗަރުންގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ޓީޗަރުންނަށް މިއަދު މަރުހަބާ ކިޔާފައިވަނީ މާބޮނޑިތަކުން އަދި ނެށުމުގެ ހަރަކާތަކުން. އަދި ހާއްސަ އެސެމްބްލީއެއް ބޭއްވުމަށް ފަހު ދަރިވަރުންނާއި ޓީޗަރުންނަށް ހާއްސަ ސައެއް ވެސް އޮތް. ފޮޓޯތައް: ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު


ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.