ފޮޓޯ: ޓިވެކްގެ ފުރަތަމަ ބެޗުގެ ގްރެޖުއޭޝަން

31 އޮކްޓޯބަރު 2018، ބ. ކިހާދޫ: ކކޯސްޓްލައިން ފައުންޑޭޝަނުން ކިހާދޫގައި ހިންގާ، ޓެކްނިކަލް އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް އެޑިއުކޭޝަން ސެންޓަރު (ޓިވެކް) ގެ ފުރަތަމަގެ ގްރެޖުއޭޝަން. ފުރަތަމަ ބެޗުން 44 ދަރިވަރަކު ވަނީ ގްރެޖުއޭޓްވެފައި. އީޓީ ފޮޓޯތައް: ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.