ބ. އަތޮޅުގައި އަނެއްކާވެސް އާ ރިސޯޓެއް ހުޅުވައިފި

ބ. އަތޮޅުގައި ތަރައްގީކުރި “ދަ ނައުޓިލަސް މޯލްޑިވްސް” ރިސޯޓް

ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ބ. އަތޮޅު ބަޔޮސްފިއާ ރިޒާވް ސަރަހައްދުގައި ތަރައްގީކުރި “ދަ ނައުޓިލަސް މޯލްޑިވްސް” ރިސޯޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި އެވެ.

30 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ އަހަރުވަންދެން ވިޔަފާރިއާއި ރިސޯޓްތައް ހިންގުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ޑރ. އިބްރާހިމް އުމަރު މަނިކްގެ މޭސްތިރިކަމުގެ ދަށުން ބ. ތިލަދޫގައި ތަރައްގީކުރި މަތީ ފެންވަރުގެ ރިސޯޓު ހުޅުވައި، އެ ރިސޯޓުގެ ފުރަތަމަ ފަތުރުވެރިންނަށް މަރުހަބާކީ މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު އެވެ.

ބ. އަތޮޅުގައި ތަރައްގީކުރި “ދަ ނައުޓިލަސް މޯލްޑިވްސް” ރިސޯޓް

26 ސޫޓް ހިމެނޭ އެ ރިސޯޓްގެ 15 ސޫޓަކީ ގޮޑުދޮށަށްވާ ގޮތަށް ގަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ހަދާފައިވާ ސޫޓް ތަކެވެ. އަދި 11 ސޫޓްކީ މޫދުގައި ހަދާފައިވާ ވޯޓާވިލާ ސޫޓްތަކެވެ. ކޮންމެ ސޫޓެއް ވެސް ހަދާފައި ވަނީ ޕްރައިވެޓް ޕޫލަކާ އެކު ޕްރައިވެސީ ލިބޭނެ ގޮތަކަށެވެ.

ބ. އަތޮޅުގައި ތަރައްގީކުރި “ދަ ނައުޓިލަސް މޯލްޑިވްސް” ރިސޯޓް

އެކަހެރިކަމާއި، ހަމަހިމޭންކަމަށް ލޯބިކުރާ ފަތުރުވެރިންނަށް ދަ ނައުޓިލަސް މޯލްޑިވްސް އަކީ ހިތްގައިމު ރިސޯޓެއްކަމަށް އެ ރިސޯޓުން ބުނެފައިވެ އެވެ.

ތިން ރެސްޓޯރަންޓާއި އެކު ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ ދަ ނައުޓިލަސް އިން ގެސްޓުން ބޭނުންވާ އެއްޗެހި ޝެފުންނާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން ބޭނުން އިރަކު ބޭނުން ގަޑިއެއްގައި ކެއުން ހަމަޖެއްސޭނެ އެވެ. އަދި އެ ރިސޯޓްގެ ސްޕާ އަކީ ވެސް އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހައްދަން ޖެހޭ ސްޕާއެއް ނޫންކަމުން ގެސްޓުން ބޭނުންވާ ގަޑިއެއްގައި ސްޕާގެ ހިދުމަތް ވެސް ލިބޭނެ އެވެ.

ބ. އަތޮޅުގައި ތަރައްގީކުރި “ދަ ނައުޓިލަސް މޯލްޑިވްސް” ރިސޯޓް

މީގެ އިތުރުން ޔޮޓުގައި ދަތުރުކޮށް ހިތް ހަމަޖައްސަން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވެސް އެ ހިދުމަތް ވެސް އެ ރިސޯޓުން ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށްވެ އެވެ. މި ރިސޯޓުގެ ވިލާތަކުގެ އަގުތަށް ފެށެނީ ރެއަކަށް 2000 ޑޮލަރުގެ ރޭޓުންނެވެ.

ބ. އަތޮޅުގައި ތަރައްގީކުރި “ދަ ނައުޓިލަސް މޯލްޑިވްސް” ރިސޯޓް

މަތީ ފެންވަރުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރިސޯޓު ހިންގަމުން އަންނަ ބ. އަތޮޅުގައި މިދިޔަ އަހަރު ފަހުކޮޅު “ވެސްޓިން މޯލްޑިވްސް”ގެ ނަމުގައި މި އަތޮޅު މިރިޔަންދޫގައި ވެސް މަތީ ފެންވަރުގެ ރިސޯޓެއް ހުޅުވާފައިވެ އެވެ. މިއަތޮޅުގައި އަދިވެސް އިތުރު ރިސޯޓްތައް އަންނަނީ ތަރައްގީކޮށް ހުޅުވަން ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.