ދިރާގުން އައިޖީއެމްއެޗަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ އިންޑޯ ޕްލޭ އޭރިޔާ އާކޮށްފި

ދިރާގުން އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އައިޖީއެމްއެޗް) ގައި ޤާއިމު ކޮށްފައިވާ ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަ އިންޑޯ ޕްލޭ އޭރިޔާ އާކޮށް އަލުން ހުޅުވައިފި އެވެ.

http://www.ooredoo.mv/ramadan

ކުޑަ ކުދިންގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ޕްލޭ އޭރިއާ އާ ކޮށްފައިވާއިރު، އެތަން ވަނީ އިތުރަށް މަރާމާތުކޮށް، ކުޑަކުދިން ގަޔާވާނޭގޮތަށް ކަނޑުއަޑީގެ ހިތްގައިމު މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ގޮތަށް ޒީނަތްތެރި ކޮށްފައެވެ.   

ދިރާގުން ބުނިގޮތުގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕްލޭ އިކުއިޕްމަންޓާއި އެއްކޮށް ދިރާގުން އައިޖީއެމްއެޗް އަށް ހަދިޔާ ކޮށްފައިވާ ޕްލޭއޭރިޔާ އަކީ ހޮސްޕިޓަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ގިނަ އަދަދެއްދެ ކުދިން ބޭނުން ކުރާ ތަނެކެވެ. މި ޕްލޭ އޭރިޔާ ހުންނަނީ އައިޖީއެމްއެޗްގެ އޯޕީޑީއަށް ވަންނަ ގޭޓް ސަރަޙައްދުގައިއެވެ. ޕްލޭ އޭރިޔާގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަޤްޞަދަކީ ހޮސްޕިޓަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ކުޑަކުދިން ގަޔާވާނެ އަދި އެކުދިންނަށް ހިތްހަމަ ޖެހުން ލިބޭނެ ފަދަ މަންޒިލެއް ހޮސްޕިޓަލުގައި ގާއިމު ވެފައި ހުރުން ކަމަށް ދިރާގުން ބުންޏެވެ.  

ކުޑަކުދިންނަށް އެހީތެރިވުމަކީ ދިރާގުގެ އިޖްތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން ވަރަށް ޚާއްޞަ  އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް ދޭ ދާއިރާއެކެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކު ދިރާގުން ބާއްވާ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ރޭސް، ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭސް މެދުވެރިކޮށް ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ތަފާތު ޖަމިއްޔާތަކަށް އެހީތެރިވެއެވެ. އަދި މި ނޫންވެސް  ކުޑަ ކުދިންގެ ޙައްޤުގައި މަސައްކަތްކުރާ ގިނަ އެންޖީއޯތަކަށް ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް މެދުވެރިކޮށް ދިރާގުން އެހީތެރިކަން ދަނީ ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.