ބެއްލަ ވިސްޓާ އިން އާ ޚިދުމަތެއް!

އޭދަފުށީގެ ރެސްޓޯރަންޓްރަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ބެއްލާ ވިސްޓާ ރެސްޓޯރަންޓުން އާ ޚިދުމަތެއް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

މިފަހަރު ތައާރަފުކޮށްފައި މިވަނީ “ބްރެކްފާސްޓް” އާއި “ޑެއިލީ ލަންޗް” އަށް ހާއްސަ ޕެކޭޖުތަކެކެވެ.

Breakfast buffet and daily lunch specials will be available from 1st july. 50% off for the first day. Breakfast: 7am to 11amDailyLunch: 12pm to 2pm

Posted by Bella Vista Restaurant on Saturday, 29 June 2019

ބެއްލާ ވިސްޓާއިން ބުނި ގޮތުގައި ބްރެކްފާސްޓް އޮންނާނީ ބުފޭ އެވެ. އަގަކީ 50 ރުފިޔާ އެވެ. ނަމަވެސް ޑެއިލީ ލަންޗު އޮންނާނީ އެކި ދުވަސްތަކަށް ތަފާތު މެނޫތައް އެކި އަގުތަކުގަ އެވެ.

ބެއްލާ ވިސްޓާއިން އަލަށް ތައާރަފުކުރި މި ޚިދުމަތްތަކުގެ އެންމެ ހާއްސަ އެއް ކަމަކީ މި ހިދުމަތައް ފުރަތަމަ ތަޖުރިބާ ކޮށްލާއިރު 50 ޕަސެންޓްގެ ޑިސްކައުންޓް ލިބުމެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.