ސެންޓޭގެ އުފަން ދުވަސް ދިވެހި ޤައުމާއިއެކު

ސެންޓޭ
ސެންޓޭ

ނޭޕާލްގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސާފްޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ދިވެހި ޓީމްގައި އޭދަފުށީގެ 3 ކުޅުންތެރިން ހިމެނިގެން ދިއުމަކީ މުޅި ބ. އަތޮޅުވެސް އެކަމާ އުފާކުރާކަމެކެވެ. ޚާއްސަކޮށް ފުޓްބޯޅައިގެ ދިގު ތާރީޚެއް އޮތް އޭދަފުށީގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދިޔަ ވަރަށްވެސް ބޮޑު އުފަލެކެވެ. މިއަދު މީ މުޅި ދިވެހި ޤައުމުވެސް ފަހުރުވެރިވާފަދަ މޮޅު ކުޅުމެއްކުޅެ ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން ބޫޓާން ބަލިކުރި ދުވަހެވެ. ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން ބޫޓާން ބަލިކުރިއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު އުފަލަކީ އޭދަފުއްޓަށް އުފަން ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާގެ ފަރާތުން ފެނުނު ހިތްގައިމު ކުޅުމެވެ. ހިތްގައިމު ދެގޯލެވެ.

ޤައުމީ ޓީމުގެ ޖޯޒީގައި ގޯލެއް ޖެހުމަކީ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއަކުވެސް ދެކެން ބޭނުންވާނެ ދުވަހެއްކަން ޔަގީނެވެ. ސެންޓޭ ޤައުމީ ޓީމުގައި ދައްކަމުންދާ ކުޅުމަށް މުޅި ދިވެހި ޤައުމުގެ ތައުރީފް އޮހެނީ ސަބަބުތަކެއް ނެތިއެއް ނޫނެވެ. އޭނަގެ ހުނަރުވެރިކަމުންނެވެ. ކާމިޔާބާއި ހަމައަށް ދިއުމަށް ކުރާ ބުރަ މަސައްކަތެވެ. ދިވެހި ޤައުމަށް ހިނިތުންވުން ގެނެސްދިނީތީ ޝުކުރިއްޔާއެވެ. ސެންޓޭއަށް ވަރަށް އުފާވެރި އުފަންދުވަހަކަށް އެދެމެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

1 ކޮމެންޓް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.