އޭދަފުށީ ކައުންސިލުގެ މެޖޯރިޓީ ޕީޕީއެމް އަށް

dfdf

ބ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބުގައި އޭދަފުށީގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށިތަކުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަށް ބަލާއިރު އޭދަފުށީ ކައުންސިލުގެ ހަތް ގޮނޑީގެ ތެރެއިން ފަސް ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރީ ޕީޕީއެމުން. އަނެއް ދެ ގޮނޑި ނެގީ އެމްޑީޕީ އާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން. ނަމަވެސް މާލެއާއި ބައެއް ރިސޯޓްތަކާއި އެހެން ސަރަހައްދުތަކުގައި ބެހެއްޓި އޭދަފުށީ ވޯޓު ފޮށިތަކުގެ ނަތީޖާ އަދި ނުލިބޭ. އެހެންކަމުން، ނަތީޖާ ބަދަލުވުމުގެ ފުރުސަތު އެބަ އޮތް.

އޭދަފުށީ ކައުންސިލް (އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ވޯޓް ފޮށީގެ ނަތީޖާ)

1- އަޙްމަދު އަފްޞަލް (ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ) 143 ވޯޓް

2- ޝައްފާނު އަބޫބަކުރު (އަމިއްލަ) 46 ވޯޓް

3- ފާޠިމަތު ނަސީމް (އެމްޑީޕީ) 117 ވޯޓް

4- ނައުޝަދު އަޙްމަދު (އެމްޑީޕީ) 190 ވޯޓް

5- އަބްދުއްރައޫފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު (އެމްޑީޕީ) 166 ވޯޓް

6- މުހައްމަދު ރާމިޒް (ޕީޕީއެމް) 191 ވޯޓް

7- ނާޒްނީނާ ޔޫސުފް (ޕީޕީއެމް) 257 ވޯޓް

8- އަހްމަދު މުސްތަފާ (އަދާލަތު) 36 ވޯޓް

9- މަރިޔަމް އީސާ (ޕީޕީއެމް) 178 ވޯޓް

10- އަހްމަދު ރަޝީދު (އެމްޑީޕީ) 118 ވޯޓް

11- އަހްމަދު ރިޒާ (އެމްޑީޕީ) 116 ވޯޓް

12- ހަސަން ސަމޫހް (އެމްޑީޕީ) 105 ވޯޓް

13- އަލީ ވަހީދު (ޕީޕީއެމް) 213 ވޯޓް

14- މުހައްމަދު ނައުރީފް (ޕީޕީއެމް) 239 ވޯޓް

15- މުހައްމަދު ރިޒާ (ޕީޕީއެމް) 237 ވޯޓް

================================================

ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އޭދަފުށީ ދާއިރާ (ހިތާދޫގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ވޯޓް ފޮށީގެ ނަތީޖާ)

1- ސާނިޔާ ޢަބްދުއްލަޠީފް (އެމްޑީޕީ) 267 ވޯޓް

2- މަބުރޫކް ނަޞީރު (އެމްޑީޕީ) 227 ވޯޓް

3- އިބްރާހީމް ނަޡީފް (އަމިއްލަ) 42 ވޯޓް

4- އަޙްމަދު ޝަރީފް (ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ) 89 ވޯޓް

5- އިބްރާހީމް ރަޝީދު (ޕީޕީއެމް) 124 ވޯޓް

————————————————-

ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އޭދަފުށީ ދާއިރާ (މާލޭގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ވޯޓް ފޮށީގެ ނަތީޖާ)

1- ސާނިޔާ ޢަބްދުއްލަޠީފް (އެމްޑީޕީ) 251 ވޯޓް

2- މަބުރޫކް ނަޞީރު (އެމްޑީޕީ) 263 ވޯޓް

3- އިބްރާހީމް ނަޡީފް (އަމިއްލަ) 26 ވޯޓް

4- އަޙްމަދު ޝަރީފް (ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ) 234 ވޯޓް

5- އިބްރާހީމް ރަޝީދު (ޕީޕީއެމް) 289 ވޯޓް

**********************************************************

ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އޭދަފުށީ ދާއިރާ (މާޅޮހުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ވޯޓް ފޮށީގެ ނަތީޖާ)

1- ސާނިޔާ ޢަބްދުއްލަޠީފް (އެމްޑީޕީ) 140 ވޯޓް

2- މަބުރޫކް ނަޞީރު (އެމްޑީޕީ) 138 ވޯޓް

3- އިބްރާހީމް ނަޡީފް (އަމިއްލަ) 25 ވޯޓް

4- އަޙްމަދު ޝަރީފް (ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ) 108 ވޯޓް

5- އިބްރާހީމް ރަޝީދު (ޕީޕީއެމް) 124 ވޯޓް

——————————————————————————

ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އޭދަފުށީ ދާއިރާ (ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ވޯޓް ފޮށީގެ ނަތީޖާ)

1- ސާނިޔާ ޢަބްދުއްލަޠީފް (އެމްޑީޕީ) 100 ވޯޓް

2- މަބުރޫކް ނަޞީރު (އެމްޑީޕީ) 173 ވޯޓް

3- އިބްރާހީމް ނަޡީފް (އަމިއްލަ) 38 ވޯޓް

4- އަޙްމަދު ޝަރީފް (ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ) 150 ވޯޓް

5- އިބްރާހީމް ރަޝީދު (ޕީޕީއެމް) 158 ވޯޓް

——————————————————————————————————————-

ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އޭދަފުށީ ދާއިރާ (ބަހިއްޔާގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ވޯޓް ފޮށީގެ ނަތީޖާ)

1- ސާނިޔާ ޢަބްދުއްލަޠީފް (އެމްޑީޕީ) 74 ވޯޓް

2- މަބުރޫކް ނަޞީރު (އެމްޑީޕީ) 141 ވޯޓް

3- އިބްރާހީމް ނަޡީފް (އަމިއްލަ) 7 ވޯޓް

4- އަޙްމަދު ޝަރީފް (ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ) 193 ވޯޓް

5- އިބްރާހީމް ރަޝީދު (ޕީޕީއެމް) 177 ވޯޓް

———————————————————-

އޭދަފުށީ ކައުންސިލް (ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ވޯޓް ފޮށީގެ ނަތީޖާ)

1- އަޙްމަދު އަފްޞަލް (ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ) 120 ވޯޓް

2- ޝައްފާނު އަބޫބަކުރު (އަމިއްލަ) 87 ވޯޓް

3- ފާޠިމަތު ނަސީމް (އެމްޑީޕީ) 126 ވޯޓް

4- ނައުޝަދު އަޙްމަދު (އެމްޑީޕީ) 167 ވޯޓް

5- އަބްދުއްރައޫފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު (އެމްޑީޕީ) 151 ވޯޓް

6- މުހައްމަދު ރާމިޒް (ޕީޕީއެމް) 156 ވޯޓް

7- ނާޒްނީނާ ޔޫސުފް (ޕީޕީއެމް) 179 ވޯޓް

8- އަހްމަދު މުސްތަފާ (އަދާލަތު) 56 ވޯޓް

9- މަރިޔަމް އީސާ (ޕީޕީއެމް) 135 ވޯޓް

10- އަހްމަދު ރަޝީދު (އެމްޑީޕީ) 106 ވޯޓް

11- އަހްމަދު ރިޒާ (އެމްޑީޕީ) 127 ވޯޓް

12- ހަސަން ސަމޫހް (އެމްޑީޕީ) 99 ވޯޓް

13- އަލީ ވަހީދު (ޕީޕީއެމް) 157 ވޯޓް

14- މުހައްމަދު ނައުރީފް (ޕީޕީއެމް) 170 ވޯޓް

15- މުހައްމަދު ރިޒާ (ޕީޕީއެމް) 153 ވޯޓް

—————————————————————————————————————–

އޭދަފުށީ ކައުންސިލް (ބަހިއްޔާ ޕްރީ ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ވޯޓް ފޮށީގެ ނަތީޖާ)

1- އަޙްމަދު އަފްޞަލް (ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ) 187 ވޯޓް

2- ޝައްފާނު އަބޫބަކުރު (އަމިއްލަ) 135 ވޯޓް

3- ފާޠިމަތު ނަސީމް (އެމްޑީޕީ) 109 ވޯޓް

4- ނައުޝަދު އަޙްމަދު (އެމްޑީޕީ) 110 ވޯޓް

5- އަބްދުއްރައޫފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު (އެމްޑީޕީ) 81 ވޯޓް

6- މުހައްމަދު ރާމިޒް (ޕީޕީއެމް) 224 ވޯޓް

7- ނާޒްނީނާ ޔޫސުފް (ޕީޕީއެމް) 194 ވޯޓް

8- އަހްމަދު މުސްތަފާ (އަދާލަތު) 33 ވޯޓް

9- މަރިޔަމް އީސާ (ޕީޕީއެމް) 134 ވޯޓް

10- އަހްމަދު ރަޝީދު (އެމްޑީޕީ) 98 ވޯޓް

11- އަހްމަދު ރިޒާ (އެމްޑީޕީ) 98 ވޯޓް

12- ހަސަން ސަމޫހް (އެމްޑީޕީ) 104 ވޯޓް

13- އަލީ ވަހީދު (ޕީޕީއެމް) 127 ވޯޓް

14- މުހައްމަދު ނައުރީފް (ޕީޕީއެމް) 178 ވޯޓް

15- މުހައްމަދު ރިޒާ (ޕީޕީއެމް) 137 ވޯޓް

 

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.