ފޮޓޯ: ބަހިއްޔާ ޕްރީ ސްކޫލް ސްޕޯޓްސް މީޓް

އޭދަފުށި: އޭޕްރިލް 20، 2013 ހޮނިހިރު ދުވަހު ބަހިއްޔާ ޕްރީ ސްކޫލް ކުދިންނަށް ބޭއްވި ސްޕޯޓްސް މީޓްގެ ތެރެއިން.–އީޓީ ފޮޓޯ: ތޯރިގް

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.