ފޮޓޯ: ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް

މޭ 10، 2013 ދުވަހު ބަހިއްޔާ ޕްރީ ސްކޫލުކުދިން ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން — ފޮޓޯ / ތޯރިގް

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.