ފޮޓޯ: ބ. މާއްޑޫ

އޭދަފުށީ ކުރިމަތީގައި އޮންނަ މާއްޑޫ: މި ރަށް ހަވާލުކުރި ފަރާތުން އެ ރަށް މިހާރު ވަނީ ނަގައި ރަށު ކައުންސިލާ ހަވާލުކޮށްފައި– ފޮޓޯ: ޝަފީޢު

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.