ފޮޓޯ: އަހަރީ އިނާމުދިނުމުގެ ޖަލްސާ

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުން މިދިޔަ އަހަރު ވަނަ ހޯދި ދަރިވަރުން އިނާމާ އެކު:

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.