ފޮޓޯ: ސިއްހަތުދުވަސް ފާހަގަކުރުން

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތުދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް 7 އޭޕްރިލް 2014 ގައި ބ. އޭދަފުށީގައި ބޭއްވި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން–ފޮޓޯ / ނިއަމިފޮޓޯ

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.