ފޮޓޯ: ބިން ހިއްކަން ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

ބ. އޭދަފުށީގެ ބިން ހިއްކަން ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން– ފޮޓޯ/ ނިއަމިފޮޓޯ

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.