ފޮޓޯ: ޓެލެންޓް ޝޯ

އޯގަސްޓް 30، 2014: ބަހިއްޔާ ޕްރީ ސްކޫލު ކުދިންގެ ޓެލެންޓް ޝޯ ގެ ތެރެއިން– އީޓީ ފޮޓޯ: ތޯރިގް

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.