ފޮޓޯ: “މިނިވަން 50” ދަރިވަރުންގެ ބައިވެރިވުން

މިއަދު ބޭއްވި ހިނގާލުމުގައި ސުކޫލު ކުދިން ބައިވެރިވަނީ--
މިއަދު ބޭއްވި ހިނގާލުމުގައި ސުކޫލު ކުދިން ބައިވެރިވަނީ–
މިއަދު ބޭއްވި ހިނގާލުމުގައި ސުކޫލު ކުދިން ބައިވެރިވަނީ--
މިއަދު ބޭއްވި ހިނގާލުމުގައި ސުކޫލު ކުދިން ބައިވެރިވަނީ–
މިއަދު ބޭއްވި ހިނގާލުމުގައި ސުކޫލު ކުދިން ބައިވެރިވަނީ--
މިއަދު ބޭއްވި ހިނގާލުމުގައި ސުކޫލު ކުދިން ބައިވެރިވަނީ–
މިއަދު ބޭއްވި ހިނގާލުމުގައި ސުކޫލު ކުދިން ބައިވެރިވަނީ--
މިއަދު ބޭއްވި ހިނގާލުމުގައި ސުކޫލު ކުދިން ބައިވެރިވަނީ–
މިއަދު ބޭއްވި ހިނގާލުމުގައި ސުކޫލު ކުދިން ބައިވެރިވަނީ--
މިއަދު ބޭއްވި ހިނގާލުމުގައި ސުކޫލު ކުދިން ބައިވެރިވަނީ–
މިއަދު ބޭއްވި ހިނގާލުމުގައި ސުކޫލު ކުދިން ބައިވެރިވަނީ--
މިއަދު ބޭއްވި ހިނގާލުމުގައި ސުކޫލު ކުދިން ބައިވެރިވަނީ–
މިއަދު ބޭއްވި ހިނގާލުމުގައި ސުކޫލު ކުދިން ބައިވެރިވަނީ--
މިއަދު ބޭއްވި ހިނގާލުމުގައި ސުކޫލު ކުދިން ބައިވެރިވަނީ–
މިއަދު ބޭއްވި ހިނގާލުމުގައި ސުކޫލު ކުދިން ބައިވެރިވަނީ--
މިއަދު ބޭއްވި ހިނގާލުމުގައި ސުކޫލު ކުދިން ބައިވެރިވަނީ–
މިއަދު ބޭއްވި ހިނގާލުމުގައި ސުކޫލު ކުދިން ބައިވެރިވަނީ--
މިއަދު ބޭއްވި ހިނގާލުމުގައި ސުކޫލު ކުދިން ބައިވެރިވަނީ–
މިއަދު ބޭއްވި ހިނގާލުމުގައި ސުކޫލު ކުދިން ބައިވެރިވަނީ--
މިއަދު ބޭއްވި ހިނގާލުމުގައި ސުކޫލު ކުދިން ބައިވެރިވަނީ–
މިއަދު ބޭއްވި ހިނގާލުމުގައި ސުކޫލު ކުދިން ބައިވެރިވަނީ--
މިއަދު ބޭއްވި ހިނގާލުމުގައި ސުކޫލު ކުދިން ބައިވެރިވަނީ–
މިއަދު ބޭއްވި ހިނގާލުމުގައި ސުކޫލު ކުދިން ބައިވެރިވަނީ--
މިއަދު ބޭއްވި ހިނގާލުމުގައި ސުކޫލު ކުދިން ބައިވެރިވަނީ–
މިއަދު ބޭއްވި ހިނގާލުމުގައި ސުކޫލު ކުދިން ބައިވެރިވަނީ--
މިއަދު ބޭއްވި ހިނގާލުމުގައި ސުކޫލު ކުދިން ބައިވެރިވަނީ–
މިއަދު ބޭއްވި ހިނގާލުމުގައި ސުކޫލު ކުދިން ބައިވެރިވަނީ--
މިއަދު ބޭއްވި ހިނގާލުމުގައި ސުކޫލު ކުދިން ބައިވެރިވަނީ–
މިއަދު ބޭއްވި ހިނގާލުމުގައި ސުކޫލު ކުދިން ބައިވެރިވަނީ--
މިއަދު ބޭއްވި ހިނގާލުމުގައި ސުކޫލު ކުދިން ބައިވެރިވަނީ–

 

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

2 ކޮމެންޓް

  1. Avatar
    އާނިސަާ

    ކުޑަކުދިން ގައުމީ ރޫހް އުފައްދާއިރު ކީއްވެތޯ ބ.އަތޮޅުގެ ބޮޑަތި މީހުންގެ ހިއްތަކުގަ ގައުމީ ރޫހް ނޫފެއްދެންވި އެއްވެސް ސަބަބެއްނެތް އެހެން ނޫންތޯ……………………..މިބ.އަތޮޅަކީވެސް ސަގާފަތް ދިރުވިއަތޮޅެކޭ ދުވަސް ތަކާ އެކި މުނާސަބަތު ތައް ފާހަގަ ކުރި އަތޮޅެކޭ އެހެންވެ ކީއްވެ މިއަދު އެކަން ނުވާންވީ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/

    ރައްދު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.