ފޮޓޯ: ފޭލި ގުރުއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުން

ފޭލިން ބޭއްވި ގުރުއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމަށް ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން-- އީޓީ ފޮޓޯ / ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން
ފޭލިން ބޭއްވި ގުރުއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމަށް ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން– އީޓީ ފޮޓޯ / ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން
ފޭލިން ބޭއްވި ގުރުއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމަށް ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން-- އީޓީ ފޮޓޯ / ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން
ފޭލިން ބޭއްވި ގުރުއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމަށް ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން– އީޓީ ފޮޓޯ / ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން
ފޭލިން ބޭއްވި ގުރުއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމަށް ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން-- އީޓީ ފޮޓޯ / ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން
ފޭލިން ބޭއްވި ގުރުއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމަށް ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން– އީޓީ ފޮޓޯ / ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން
ފޭލިން ބޭއްވި ގުރުއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމަށް ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން-- އީޓީ ފޮޓޯ / ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން
ފޭލިން ބޭއްވި ގުރުއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމަށް ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން– އީޓީ ފޮޓޯ / ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން

 

ފޭލިން ބޭއްވި ގުރުއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމަށް ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން-- އީޓީ ފޮޓޯ / ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން
ފޭލިން ބޭއްވި ގުރުއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމަށް ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން– އީޓީ ފޮޓޯ / ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން

FEYLI-QURAN (16)

ފޭލިން ބޭއްވި ގުރުއާން މުބާރާތުގެ ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ބައިން ދެވަނަ ހޯދި ޒާއިން އަށް އިނާމުވާލުކޮށްދެނީ---
ފޭލިން ބޭއްވި ގުރުއާން މުބާރާތުގެ ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ބައިން ދެވަނަ ހޯދި ޒާއިން އަށް އިނާމުވާލުކޮށްދެނީ—FEYLI-QURAN (7)
ފޭލިން ބޭއްވި ގުރުއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމަށް ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން-- އީޓީ ފޮޓޯ / ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން
ފޭލިން ބޭއްވި ގުރުއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމަށް ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން– އީޓީ ފޮޓޯ / ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.