ފޮޓޯ: މިނިވަން 50 ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު

ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރުމަށް އިއްޔެ ހަވީރު އޭދަފުށީގައިބޭއްވި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރުގެ ތެރެއިން. އޭދަފުށީ ރަސްމީ ސްޓޭޖް ސަރަހައްދުގައި އިއްޔެ ހަވީރު 4:30 އިން ފެށިގެން އިރުއޮއްސެންދެން ބޭއްވި މި ހަވީރުގައި ތަފާތު ކުޅިވަރުތައް ކުޅެވޭ ގޮތަށް ސްޓޯލްތައް ހަދާފައިހުރި. ސްތޯލްތައް ބައިވެރިކުރީ ސަރުކާރު އޮފީސް/ކުންފުނި އަދި ބައެއް ކްލަބް ޖަމިއްޔާތަކުން. – އީޓީ ފޮޓޯ / ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން

DSC_0322

Child-evening-eyd (24)

Child-evening-eyd (23)

Child-evening-eyd (22)

Child-evening-eyd (21)

Child-evening-eyd (20)

Child-evening-eyd (19)

Child-evening-eyd (18)

Child-evening-eyd (17)

Child-evening-eyd (16)

Child-evening-eyd (15)

Child-evening-eyd (14)

Child-evening-eyd (13)

Child-evening-eyd (12)

Child-evening-eyd (11)

Child-evening-eyd (10)

Child-evening-eyd (9)

Child-evening-eyd (8)

Child-evening-eyd (7)

Child-evening-eyd (6)

Child-evening-eyd (5)

Child-evening-eyd (4)

Child-evening-eyd (3)

Child-evening-eyd (2)

Child-evening-eyd (1)

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.