ފޮޓޯ: ޒުވާނުންގެ ސައިކަލު ބުރު

ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް އޯގަސްޓް 15، 2015 (ހޮނިހިރު) ދުވަހު އޭދަފުށީގައި ބޭއްވި ސައިކަލު ބުރުގެ ތެރެއިން– އީޓީ ފޮޓޯ / ތޯރިގް

cycle-round (1) cycle-round (2) cycle-round (3) cycle-round (4) cycle-round (5) cycle-round (6) cycle-round (7) cycle-round (8) cycle-round (9) cycle-round (10) cycle-round (11) cycle-round (12) cycle-round (13)

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

1 ކޮމެންޓް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.