އޭދަފުށި ފުޓްބޯޅަ ޓީމް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ފުރުން

އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ބުރުގައި ވާދަކުރުމަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން އޭދަފުށީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ފުރައިފިއެވެ.

ރަސްމީ ފާލަމުން ޓީމު ފުރިއިރު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން ސަޕޯޓަރުން ބައިވެރިވެ ޓީމަށް ވަނީ ހިތްވަރު ދީފައެވެ. ފައިނަލް ބުރުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އޭދަފުށި ނިކުންނާނީ ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ދެކޮޅަށެވެ. ދެވަނަ މެޗުގައި ޖުލައި 10 ވަނަ ދުވަހު ށ. މިލަންދޫއާ ވާދަކުރާއިރު ގްރޫޕުގެ ފަހު މެޗުގައި ޖުލައި 12 ވަނަ ދުވަހު ވާދަކުރާނީ އއ. މާޅޮހާއެވެ.

އޭދަފުށި ފުޓްބޯޅް ޓީމް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ފުރުން | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް
އޭދަފުށި ފުޓްބޯޅް ޓީމް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ފުރުން | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް
އޭދަފުށި ފުޓްބޯޅް ޓީމް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ފުރުން | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް
އޭދަފުށި ފުޓްބޯޅް ޓީމް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ފުރުން | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް
އޭދަފުށި ފުޓްބޯޅް ޓީމް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ފުރުން | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް
އޭދަފުށި ފުޓްބޯޅް ޓީމް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ފުރުން | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް
އޭދަފުށި ފުޓްބޯޅް ޓީމް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ފުރުން | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް
ފުޓްބޯޅަ ޓީމް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ފުރުމުގެ ކުރިން އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް
ފުޓްބޯޅަ ޓީމް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ފުރުމުގެ ކުރިން ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް
އޭދަފުށި ފުޓްބޯޅް ޓީމް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ފުރުން | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް
އޭދަފުށި ފުޓްބޯޅް ޓީމް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ފުރުން | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް
އޭދަފުށި ފުޓްބޯޅް ޓީމް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ފުރުން | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.