ފޮޓޯ ސްޓޯރީ: ހަންޓޭ – ކައިޓްސާފިންގައި

މިއީ ބ. ގޮއިދު އަށް އުފަން އުމުރުން އެންމެ 14 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖެއްގެ ވާހަކަ އެވެ. އެރަށު ޒުވާނުންތަކެއް ހިންގާ ވޯޓާ ސްޕޯޓްސް ސެންޓަރަކަށް ގޮސް އެތަނުގެ އިންސްޓްރަކްޓަރުންގެ އެހީގައި މި ކުއްޖާ މީގެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ކައިޓްސާފިން ދަސްކުރީ ގާތްގަނޑަކަށް ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ.

އޭނާ މިހާރު ދައްކަމުން އަންނަ ހުނަރާ މެދު އިންސްޓްރަކްޓަރުން ވެސް މިހާރު ތިބީ އަންތަރީސް ވެފަ އެވެ. ގޮއިދޫ ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް 8 ގައި ކިޔަވަމުން އަންނަ ހަސަން މާހިރު (ހަންޓޭ) ގެ ހުނަރުވެރިކަމާ އެކު މިހާރު ގިނަބަޔަކު ބުނަނީ އޭނައަކީ މިކަމުގެ މާހިރެއް ކަމަށެވެ.

ހަންޓޭގެ ހުނަރުވެރިކަން ފެނި ރެޑްބްލް އިން ލިބުނު ފުރުސަތެއްގަިއ އޭނާ މިހާރު ހުރީ ސްރީ ލަންކާގެ ކަލްޕިޓިއާ ކައިޓް ބީޗުގައި ކުރިއަށްދާ ކައިޓްސާވިން އިވެންޓަކަށް ގޮހެވެ. ތިރީގައި އެވަނީ މި އިވެންޓްގެ ބައެއް ފޮޓޯތަކެވެ. ފޮޓޯތައް: ގޮއިދޫ ވޯޓަ ސްޕޯޓްސް

ހަސަން މާހިރު ލަންކާގެ ކަލްޕިޓިއާ ކައިޓް ބީޗުގައި ކައިޓްސާފިން ކުރަނީ، މިއީ ވަރަށް ހުނަރުވެރި ކުއްޖެއް
ހަސަން މާހިރު ލަންކާގެ ކަލްޕިޓިއާ ކައިޓް ބީޗުގައި ކައިޓްސާފިން ކުރަނީ، މިއީ ވަރަށް ހުނަރުވެރި ކުއްޖެއް
ހަސަން މާހިރު ލަންކާގެ ކަލްޕިޓިއާ ކައިޓް ބީޗުގައި ކައިޓްސާފިން ކުރަނީ، މިއީ ވަރަށް ހުނަރުވެރި ކުއްޖެއް
ހަސަން މާހިރު ލަންކާގެ ކަލްޕިޓިއާ ކައިޓް ބީޗުގައި ކައިޓްސާފިން ކުރަނީ، މިއީ ވަރަށް ހުނަރުވެރި ކުއްޖެއް
ހަސަން މާހިރު ލަންކާގެ ކަލްޕިޓިއާ ކައިޓް ބީޗުގައި ކައިޓްސާފިން ކުރަނީ، މިއީ ވަރަށް ހުނަރުވެރި ކުއްޖެއް
ހަސަން މާހިރު ލަންކާގެ ކަލްޕިޓިއާ ކައިޓް ބީޗުގައި ކައިޓްސާފިން ކުރަނީ، މިއީ ވަރަށް ހުނަރުވެރި ކުއްޖެއް
ހަސަން މާހިރު ލަންކާގެ ކަލްޕިޓިއާ ކައިޓް ބީޗުގައި ކައިޓްސާފިން ކުރަނީ، މިއީ ވަރަށް ހުނަރުވެރި ކުއްޖެއް
ހަސަން މާހިރު ލަންކާގެ ކަލްޕިޓިއާ ކައިޓް ބީޗުގައި ކައިޓްސާފިން ކުރަނީ، މިއީ ވަރަށް ހުނަރުވެރި ކުއްޖެއް
ހަސަން މާހިރު ލަންކާގެ ކަލްޕިޓިއާ ކައިޓް ބީޗުގައި ކައިޓްސާފިން ކުރަނީ، މިއީ ވަރަށް ހުނަރުވެރި ކުއްޖެއް
ހަސަން މާހިރު ލަންކާގެ ކަލްޕިޓިއާ ކައިޓް ބީޗުގައި ކައިޓްސާފިން ކުރަނީ، މިއީ ވަރަށް ހުނަރުވެރި ކުއްޖެއް
ހަސަން މާހިރު ލަންކާގެ ކަލްޕިޓިއާ ކައިޓް ބީޗުގައި ކައިޓްސާފިން ކުރަނީ، މިއީ ވަރަށް ހުނަރުވެރި ކުއްޖެއް
ހަސަން މާހިރު ލަންކާގެ ކަލްޕިޓިއާ ކައިޓް ބީޗުގައި ކައިޓްސާފިން ކުރަނީ، މިއީ ވަރަށް ހުނަރުވެރި ކުއްޖެއް
ހަސަން މާހިރު ލަންކާގެ ކަލްޕިޓިއާ ކައިޓް ބީޗުގައި ކައިޓްސާފިން ކުރަނީ، މިއީ ވަރަށް ހުނަރުވެރި ކުއްޖެއް
ހަސަން މާހިރު ލަންކާގެ ކަލްޕިޓިއާ ކައިޓް ބީޗުގައި ކައިޓްސާފިން ކުރަނީ، މިއީ ވަރަށް ހުނަރުވެރި ކުއްޖެއް

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

3 ކޮމެންޓް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.