ހާއްސަ ވެޓްރަންސް މެޗަށް ތައްޔާރުވުން

ސަލްސާ އިންވެސްޓްމަންޓުން ބ. އޭދަފުށީގައި ހުޅުވި “ސަލްސާ ރިޓްރީޓް” ރެސްޓޯރެންޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން މިރަށުގައި ބާއްވާ ކުރީގެ ކުޅުންތެރިންގެ ހާއްސަ ފުޓްބޯޅަ މެޗަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އޭދަފުށި ވެޓްރަންސް ފުޓްބޯޅަ ޓީމް ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިޔަށް ގެންދަނީ.

އޭދަފުށި ވެޓްރަންސް ޓީމާއި މާލޭ ވެޓްރަންސް ޓީމް ބައްދަލުކުރާ މެޗައް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އޭދަފުށި ޓީމްގެ ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިޔަށް ގެންދަނީ | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް
އޭދަފުށި ވެޓްރަންސް ޓީމާއި މާލޭ ވެޓްރަންސް ޓީމް ބައްދަލުކުރާ މެޗައް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އޭދަފުށި ޓީމްގެ ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިޔަށް ގެންދަނީ | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް
އޭދަފުށި ވެޓްރަންސް ޓީމާއި މާލޭ ވެޓްރަންސް ޓީމް ބައްދަލުކުރާ މެޗައް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އޭދަފުށި ޓީމްގެ ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިޔަށް ގެންދަނީ | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް
އޭދަފުށި ވެޓްރަންސް ޓީމާއި މާލޭ ވެޓްރަންސް ޓީމް ބައްދަލުކުރާ މެޗައް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އޭދަފުށި ޓީމްގެ ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިޔަށް ގެންދަނީ | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް

އޭދަފުށީ ޓީމުގައި ހިމެނޭނީ އެ ޓީމުން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ވާދަކުރިއިރު ކުޅުނު ކުޅުންތެރިންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއަށް ފުރަތަމަ ރިހިމެޑަލް ހޯދައިދިން ޓީމުގައި ހިމެނުނު ޢަބްދުލް ވާހިދު ޙުސައިން އެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭރު އޭދަފުށީ ޓީމުގެ ފޯވާޑް ލައިންގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި އަޙްމަދު ރިޟާ އާއި އޭދަފުށްޓަށް އުފަން ވިކްޓަރީގެ ކުޅުންތެރިއާ އިބްރާހިމް ފައުޒީ ވެސް މި މެޗުގައި ކުޅޭނެ އެވެ.

އޭދަފުށި ވެޓްރަންސް ޓީމާއި މާލޭ ވެޓްރަންސް ޓީމް ބައްދަލުކުރާ މެޗައް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އޭދަފުށި ޓީމްގެ ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިޔަށް ގެންދަނީ | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް
އޭދަފުށި ވެޓްރަންސް ޓީމާއި މާލޭ ވެޓްރަންސް ޓީމް ބައްދަލުކުރާ މެޗައް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އޭދަފުށި ޓީމްގެ ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިޔަށް ގެންދަނީ | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް
އޭދަފުށި ވެޓްރަންސް ޓީމާއި މާލޭ ވެޓްރަންސް ޓީމް ބައްދަލުކުރާ މެޗައް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އޭދަފުށި ޓީމްގެ ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިޔަށް ގެންދަނީ | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް

ސޮކާމޭޓްސް ޓީމަށް ކުޅޭ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަނުން ކަމަށްވާ އަންދަރުސަވާ އިބްރާހިމް ރަޝީދު (އަންދަރޭ) އާއި އިސްމާއިލް އާސިފް (ކުޑަހީނާ) އާއި މުހައްމަދު ކަލީމާއި ގަރުނުގެ ފުޓްބޯޅަ ޝަހުސިއްޔަތު މޯނިންސަން މޫސާމަނިކު (ކުޑަމޫސަ) ހިމެނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ނިއުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން އަހުމަދު ނިޔާޒާއި އަލީ ޝަމީމް (ކޮޔަރޭ) އާއި ވެލެންސިއާގެ ކުރީގެ ކުޅުންތެރިއާ ބިންމާ އަބްދުﷲ ވަހީދާއި ގޯލްކީޕަރު އަސްލަމް އަބްދުއްރަހީމާއި 2008 ގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކުރި ގައުމީ ކެޕްޓަން އައްސަދު އަބްދުލްގަނީ އާއި އަލީ ސުޒޭނާއި ހީނާ އަހުމަދު ސަލީމް (ބޮޑުހީނާ) އަދި އިބްރާހިމް ނާޒިމް (ރޮމޭ) ވެސް މި މެޗުން ފެންނާނެ އެވެ.

އޭދަފުށި ވެޓްރަންސް ޓީމާއި މާލޭ ވެޓްރަންސް ޓީމް ބައްދަލުކުރާ މެޗައް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އޭދަފުށި ޓީމްގެ ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިޔަށް ގެންދަނީ | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް
އޭދަފުށި ވެޓްރަންސް ޓީމާއި މާލޭ ވެޓްރަންސް ޓީމް ބައްދަލުކުރާ މެޗައް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އޭދަފުށި ޓީމްގެ ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިޔަށް ގެންދަނީ | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް
އޭދަފުށި ވެޓްރަންސް ޓީމާއި މާލޭ ވެޓްރަންސް ޓީމް ބައްދަލުކުރާ މެޗައް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އޭދަފުށި ޓީމްގެ ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިޔަށް ގެންދަނީ | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު އޭދަފުށީގައި ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މެޗް ޓީ.ވީ.އެމުން ލައިވްކުރާނެއެވެ.

އޭދަފުށި ވެޓްރަންސް ޓީމާއި މާލޭ ވެޓްރަންސް ޓީމް ބައްދަލުކުރާ މެޗައް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އޭދަފުށި ޓީމްގެ ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިޔަށް ގެންދަނީ | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް
އޭދަފުށި ވެޓްރަންސް ޓީމާއި މާލޭ ވެޓްރަންސް ޓީމް ބައްދަލުކުރާ މެޗައް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އޭދަފުށި ޓީމްގެ ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިޔަށް ގެންދަނީ | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.