ފޮޓޯ: އެކުވެރިކަމުގެ މެޗު، ޔޫތު ޓީމު – ރޯޔަލް އައިލެންޑް

ރޯޔަލް އައިލެންޑް؛ އޭދަފުށީ ޒުވާނުންގެ ކްލަބް އާއި ރޯޔަލް އައިލެންޑް ޖެނުއަރީ 3، 2013 ގައި ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗް: މެޗް ނިމުނީ3-0 އިން ރޯޔަލް މޮޅު ވެގެން.–އީޓީ ފޮޓޯ/ ތޯރިގް

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.