ފޮޓޯ: ދިރާސީ އާ އަހަރު ފެށުން

ބ. އޭދަފުށި، ޖެނުއަރީ 14، 2013 ގައި އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުން — އީޓީ ފޮޓޯ / ތޯރިގް

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.