ފޮޓޯ: އޯލެވެލް އިމްތިހާނުން ހޯދި ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުން

މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޯލެވެލް އިމްތިހާނުން ހޯދި މޮޅު ނަތީޖާ ފާހަގަކުރުމަށް ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި މިއަދު ބޭއްވި ހަރަކާތްތަކުގެ ބައެއް ފޮޓޯތައް. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލުތަކެއްގައި ވެސް މިއަދު ހާއްސަ ކޮށްފައިވަނީ މި ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރުމަށް. ފޮޓޯތައް: ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު

އޯލެވެލް އިމްތިހާނުގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ހާއްސަ އެސެމްބްލީގައި ދަރިވަރުންނާއި ޓީޗަރުން ދުއާ ކުރަނީ
އޯލެވެލް އިމްތިހާނުގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ހާއްސަ އެސެމްބްލީ
ިދިޔަ އަހަރުގެ އޯލެވެލް އިމްތިހާނުން ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދި ދަރިވަރަކަށް މާބޮޑިއެއް ދެނީ
ިދިޔަ އަހަރުގެ އޯލެވެލް އިމްތިހާނުން ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދި ދަރިވަރަކަށް މާބޮޑިއެއް ދެނީ

އޯލެވެލް އިމްތިހާނުގައި ފަސް މާއްދާއިން ފާސްވި ނިސްބަތް ކަމަށްވާ 77 ޕަސެންޓު ސިފަވާ ގޮތަށް، ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުން އެތުރިލައިގެން
އޯލެވެލްގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރުމަށް ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް ގުރުއާން ކިޔަވަނީ
އޯލެވެލްގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރުމަށް ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް ގުރުއާން ކިޔަވަނީ
ިދިޔަ އަހަރުގެ އޯލެވެލް އިމްތިހާނުން ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދި ދަރިވަރަކަށް މާބޮޑިއެއް ދެނީ

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.