ފޮޓޯ: މައި ބަހިއްޔާ ޕްރީސްކޫލުގެ ކުޔެވުން ފެށުން

ފެބްރުއަރީ 11، 2018 (އޭދަފުށި) މިއަދު ހުޅުވި މައި ބަހިއްޔާ ޕްރީ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް ކްލާސްރޫމުގައި.

ކުރިން އޭދަފުށިގައި ޕްރީސްކޫލް ތައުލީމް ދެމުން އައި ބަހިއްޔާ ޕްރީ ސްކޫލްގެ ނަން މައި ބަހިއްޔާ ޕްރީ ސްކޫލަށް ބަދަލުކޮށް އެތަނުގައި މިއަދު ވަނީ ނުރަސްމީކޯށް ކިޔަވައިދޭން ފަށާފައި. އެތަން ހިންގުމަށް ފަސް އަހަރަށް ކައުންސިލުން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ މައި ކޮލެޖާ. އެ ތަނުގައި ރަސްމީކޮށް ކިޔަވައިދޭން ފަށާނީ އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު.

މައި ބަހިއްޔާ ޕްރީ ސްކޫލުގައި ކިޔަވައިދޭން ފެށުން. އެ ސްކޫލުގައި ކިޔެވުމަށް 70 އެއްހާ ކުދިން ވަނީ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި
މައި ބަހިއްޔާ ޕްރީ ސްކޫލުގައި ކިޔަވައިދޭން ފެށުން. އެ ސްކޫލުގައި ކިޔެވުމަށް 70 އެއްހާ ކުދިން ވަނީ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި
މައި ބަހިއްޔާ ޕްރީ ސްކޫލުގައި ކިޔަވައިދޭން ފެށުން. އެ ސްކޫލުގައި ކިޔެވުމަށް 70 އެއްހާ ކުދިން ވަނީ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި
މައި ބަހިއްޔާ ޕްރީ ސްކޫލުގައި ކިޔަވައިދޭން ފެށުން. އެ ސްކޫލުގައި ކިޔެވުމަށް 70 އެއްހާ ކުދިން ވަނީ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި
މައި ބަހިއްޔާ ޕްރީ ސްކޫލުގައި ކިޔަވައިދޭން ފެށުން. އެ ސްކޫލުގައި ކިޔެވުމަށް 70 އެއްހާ ކުދިން ވަނީ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި
މައި ބަހިއްޔާ ޕްރީ ސްކޫލުގައި ކިޔަވައިދޭން ފެށުން. އެ ސްކޫލުގައި ކިޔެވުމަށް 70 އެއްހާ ކުދިން ވަނީ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި

މައި ބަހިއްޔާ ޕްރީ ސްކޫލުގައި ކިޔަވައިދޭން ފެށުން. އެ ސްކޫލުގައި ކިޔެވުމަށް 70 އެއްހާ ކުދިން ވަނީ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި

މައި ބަހިއްޔާ ޕްރީ ސްކޫލުގައި ކިޔަވައިދޭން ފެށުން. އެ ސްކޫލުގައި ކިޔެވުމަށް 70 އެއްހާ ކުދިން ވަނީ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.