ފޮޓޯ: ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ 40 ވަނަ އަހަރީދުވަސް

އަހަރީދުވަހުގެ ޚާއްސަ ކޭކް
އަހަރީދުވަހުގެ ޙާއްސަ އެސެމްބްލީގެ ތެރެއިން

އަހަރީދުވަހުގެ ޙާއްސަ އެސެމްބްލީގެ ތެރެއިން

އަހަރީދުވަހުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން

އަހަރީދުވަހު ސްކޫލުގެ އިސް މަގާމުތަކުގެ ދަރިވަރުން ގްރޫޕް ފޮޓޯއަކަށް އެތުރިގެން
އަހަރީދުވަހުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން
އަހަރީދުވަހުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން
އަހަރީދުވަހުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން
އަހަރީދުވަހުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން
އަހަރީދުވަހަށް ސްކޫލުތެރެ ޒީނަތްތެރިކޮށްފައި
އަހަރީދުވަހަށް ސްކޫލުތެރެ ޒީނަތްތެރިކޮށްފައި
އަހަރީދުވަހުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން

އަހަރީދުވަހުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން

އަހަރީދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ބޯކިބާ އެޅުމުގެ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން

އަހަރީދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ބޯކިބާ އެޅުމުގެ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
އަހަރީދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ބޯކިބާ އެޅުމުގެ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
އަހަރީދުވަހު ބޭއްވި ހިނގާލުން
އަހަރީދުވަހުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން
އަހަރީދުވަހު ބޭއްވި ހިނގާލުން
އަހަރީދުވަހު ބޭއްވި ހިނގާލުން
އަހަރީދުވަހު ބޭއްވި ހިނގާލުން
އަހަރީދުވަހު ބޭއްވި ހިނގާލުން
އަހަރީދުވަހު ބޭއްވި ހިނގާލުން
އަހަރީދުވަހު ބޭއްވި ހިނގާލުން

އަހަރީދުވަހު ބޭއްވި ހިނގާލުން

ސްކޫލަށް 20 އަހަރށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތްކުރެއްވި މުވައްޒަފުންނަށް ހަނދާނީފިލާ ދެއްވަނީ
ސްކޫލަށް 20 އަހަރށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތްކުރެއްވި މުވައްޒަފުންނަށް ހަނދާނީފިލާ ދެއްވަނީ
ސްކޫލަށް 20 އަހަރށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތްކުރެއްވި މުވައްޒަފުންނަށް ހަނދާނީފިލާ ދެއްވަނީ
ސްކޫލަށް 20 އަހަރށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތްކުރެއްވި މުވައްޒަފުންނަށް ހަނދާނީފިލާ ދެއްވަނީ
ސްކޫލަށް 20 އަހަރށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތްކުރެއްވި މުވައްޒަފުންނަށް ހަނދާނީފިލާ ދެއްވަނީ
ސްކޫލަށް 20 އަހަރށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތްކުރެއްވި މުވައްޒަފުންނަށް ހަނދާނީފިލާ ދެއްވަނީ
ސްކޫލަށް 20 އަހަރށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތްކުރެއްވި މުވައްޒަފުންނަށް ހަނދާނީފިލާ ދެއްވަނީ

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.