ވެޓަރެންސް ހާއްސަ މެޗުގެ ފޮޓޯތައް

މާލޭގައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު އޭދަފުށީ ވެޓަރެންސް ޓިމާއި މޯލްޑިވްސް ސޮކާ މޭޓްސް އާ އެކު ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުގެ ބައެއް ފޮޓޯތައް. މި މެޗު މޯލްޑިވްސް ސޮކާ މޭޓްސް އިން ކާމިޔާބުކުރީ 5-2 އިން. ފޮޓޯތައް؛ ރަމޯން ކަމާލުއްދީން / ސަލްސާ ރިޓްރީޓްގެ ހެޔޮއެދުންތަކާއެކު

Photo by: @RamonKamaldeen, #ramonkamaldeen
Photo by: @RamonKamaldeen, #ramonkamaldeen
Photo by: @RamonKamaldeen, #ramonkamaldeen
Photo by: @RamonKamaldeen, #ramonkamaldeen
Photo by: @RamonKamaldeen, #ramonkamaldeen
Photo by: @RamonKamaldeen, #ramonkamaldeen
Photo by: @RamonKamaldeen, #ramonkamaldeen
Photo by: @RamonKamaldeen, #ramonkamaldeen
Photo by: @RamonKamaldeen, #ramonkamaldeen
Photo by: @RamonKamaldeen, #ramonkamaldeen
Photo by: @RamonKamaldeen, #ramonkamaldeen
Photo by: @RamonKamaldeen, #ramonkamaldeen
Photo by: @RamonKamaldeen, #ramonkamaldeen
Photo by: @RamonKamaldeen, #ramonkamaldeen
Photo by: @RamonKamaldeen, #ramonkamaldeen
Photo by: @RamonKamaldeen, #ramonkamaldeen
Photo by: @RamonKamaldeen, #ramonkamaldeen
Photo by: @RamonKamaldeen, #ramonkamaldeen
Photo by: @RamonKamaldeen, #ramonkamaldeen
Photo by: @RamonKamaldeen, #ramonkamaldeen
Photo by: @RamonKamaldeen, #ramonkamaldeen
Photo by: @RamonKamaldeen, #ramonkamaldeen
Photo by: @RamonKamaldeen, #ramonkamaldeen
Photo by: @RamonKamaldeen, #ramonkamaldeen

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.