ފޮޓޯ: ސޮނޭވާ ވޯޓާ ފެސްޓިވަލް

ސޮނޭވާފުށި: ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންނަށް ސޮނޭވާފުށިން ބޭއްވި ވޯޓާ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލްގެ ތެރެއިން. ފޮޓޯތައް/ސޮނޭވާފުށި

/caption]

[caption id="attachment_43723" align="aligncenter" width="1024"] t/sdcard/DCIM/100GOPRO/GOPR0306

t/sdcard/DCIM/100GOPRO/GOPR0305

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.