ފޮޓޯ: ވައުދޭމީ ޝޫޓިން

ޓީވީއެމް އިން ކޮންމެ ހޮނިހިރު ދުވަހެއްގެ ރޭ މިހާރު ދައްކަމުންދާ “ވައުދޭ މީ” ސިލްސިލާ ޑްރާމާގެ ބައެއް އޭދަފުށީގައި ޝޫޓްކުރަނީ. ފޮޓޯ / އަބްދުލްފައްތާހު

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.