ފޮޓޯ: ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޑޭ

ވިލާ ކޮލެޖުން އޭދަފުށީގައި ފެބްރުއަރީ 3، 2013 ބާއްވާ “ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޑޭ” ގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން. ވިލާ ކޮލެޖުގެ އޭދަފުށީ ކެމްޕަސް މާދަމާ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާނެ. އީޓީ ފޮޓޯ/ ތޯރިގް

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.