ފޮޓޯ: މަގުމަތީ ބާޒާރު

މަގުމަތީ ބާޒާރުގެ ތެރެއިން – ފޮޓޯ / އިބްރާހިމް ނަޒީހް

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.