ފޮޓޯ: މޯލްޑިވްސް ޗިކަން ފާމް

ބ. ހިތާދޫގައި ހުޅުވި “މޯލްޑިވްސް ޗިކަން ފާމް”. ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ބިސް އަޅުވާ ކުކުޅު އާލާކުރުގެ މަސައްކަތް ކުރާ މިފާމްގައި ދުވާލަކަށް ނުވަސަތޭކަ ބިސް އެޅުވޭނެކަމަށް އެ ފާމުން ބުނޭ– ފޮޓޯ / އާރިފް

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.