ފޮޓޯ: ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގުރުއާން މުބާރާތް 2013

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގުރުއާން މުބާރާތުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ / އިބްރާހިމް މުހަންމަދު

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.