ފޮޓޯ: އޮފީސް މުބާރާތަށް ޓީމުތައް ތައްޔާރުވުން

ހޯމަ ދުވަހު ފަށާ އިންޓަ އޮފީސް ފުޓްސަލް މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޓީމުން 2013 މާޗް 30 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ފަރިތަކުރުންތަައް. — ފޮޓޯ / ތޯރިގް

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.