ފޮޓޯ ގެލަރީ: ފުޓްބޯލް އެކަޑަމީ އޯޕަން ޑޭ

ދުނިޔޭގެ ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ފުޓްބޯޅަ އެކަޑަމީތައް ހަދައި ހިންގަމުން އަންނަ ދަ ގްރާންޑް އެސިސްޓެންޝިއަލް އިންޓަނޭޝަނަލް އިން އޭދަފުށީގައި ގާއިމުކުރަން ނިންމާފައިވާ ފުޓްބޯޅަ އެކަޑަމީގެ އޯޕަން ޑޭ މިއަދު ހަވީރު އޭދަފުށީގައި ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

އެގޮތުން އުމުރުން 6 އަހަރާއި 18 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިން މިއަދު ވަނީ އެކަޑަމީގެ އޯޕަން ޑޭ ގައި ބައިވެރިވެފައެވެ.

ދަގްރާންޓްއާއި ގުޅިގެން އޭދަފުށީގައި މިހަރަކާތް ހިންގާ ސީސީއިންބުނީ އެކަޑަމީގެ އޯޕަންޑޭ މިއަދާ މާދަމާ ހަވީރުވެސް ކުރިޔަށް ގެންދާނެކަމަށާ، މިދެދުވަހު އޮންނާނީ ކުދިންގެ ފެންވަރު ބެލުމާ، އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ހުށައެޅުން ކަމަށެވެ.

ދަ ގްރާންޑް އެސިސްޓެންޝިއަލުން ބުނި ގޮތުގައި ރަށްރަށުގެ ކުދިންނަށް ވެސް އެންމެ ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި ފުޓްބޯޅައިން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ފަށާ އެކަޑަމީގައި ކޯވުކަން ކޮށްދޭނީ ބްރެޒިލް އާއި ސްޕެއިންގެ ކޮލިފައިޑް ކޯޗުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ. އަދި މި އެކަޑަމީގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކުދިންނަށް އެ ގައުމުތަކުގެ އެކަޑަމީގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ލިބިގެންދާނެ އެވެ.

އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް

ދަ ގްރާންޑް އެސިސްޓެންޝިއަލް އިންޓަނޭޝަނަލް ފުޓްބޯލް އެކަޑަމީ އޯޕަން ޑޭ | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް
ދަ ގްރާންޑް އެސިސްޓެންޝިއަލް އިންޓަނޭޝަނަލް ފުޓްބޯލް އެކަޑަމީ އޯޕަން ޑޭ | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް
ދަ ގްރާންޑް އެސިސްޓެންޝިއަލް އިންޓަނޭޝަނަލް ފުޓްބޯލް އެކަޑަމީ އޯޕަން ޑޭ | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް
ދަ ގްރާންޑް އެސިސްޓެންޝިއަލް އިންޓަނޭޝަނަލް ފުޓްބޯލް އެކަޑަމީ އޯޕަން ޑޭ | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް
ދަ ގްރާންޑް އެސިސްޓެންޝިއަލް އިންޓަނޭޝަނަލް ފުޓްބޯލް އެކަޑަމީ އޯޕަން ޑޭ | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް
ދަ ގްރާންޑް އެސިސްޓެންޝިއަލް އިންޓަނޭޝަނަލް ފުޓްބޯލް އެކަޑަމީ އޯޕަން ޑޭ | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް
ދަ ގްރާންޑް އެސިސްޓެންޝިއަލް އިންޓަނޭޝަނަލް ފުޓްބޯލް އެކަޑަމީ އޯޕަން ޑޭ | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް
ދަ ގްރާންޑް އެސިސްޓެންޝިއަލް އިންޓަނޭޝަނަލް ފުޓްބޯލް އެކަޑަމީ އޯޕަން ޑޭ | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް
ދަ ގްރާންޑް އެސިސްޓެންޝިއަލް އިންޓަނޭޝަނަލް ފުޓްބޯލް އެކަޑަމީ އޯޕަން ޑޭ | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް
ދަ ގްރާންޑް އެސިސްޓެންޝިއަލް އިންޓަނޭޝަނަލް ފުޓްބޯލް އެކަޑަމީ އޯޕަން ޑޭ | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް
ދަ ގްރާންޑް އެސިސްޓެންޝިއަލް އިންޓަނޭޝަނަލް ފުޓްބޯލް އެކަޑަމީ އޯޕަން ޑޭ | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް
ދަ ގްރާންޑް އެސިސްޓެންޝިއަލް އިންޓަނޭޝަނަލް ފުޓްބޯލް އެކަޑަމީ އޯޕަން ޑޭ | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް
ދަ ގްރާންޑް އެސިސްޓެންޝިއަލް އިންޓަނޭޝަނަލް ފުޓްބޯލް އެކަޑަމީ އޯޕަން ޑޭ | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް
ދަ ގްރާންޑް އެސިސްޓެންޝިއަލް އިންޓަނޭޝަނަލް ފުޓްބޯލް އެކަޑަމީ އޯޕަން ޑޭ | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް
ދަ ގްރާންޑް އެސިސްޓެންޝިއަލް އިންޓަނޭޝަނަލް ފުޓްބޯލް އެކަޑަމީ އޯޕަން ޑޭ | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް
ދަ ގްރާންޑް އެސިސްޓެންޝިއަލް އިންޓަނޭޝަނަލް ފުޓްބޯލް އެކަޑަމީ އޯޕަން ޑޭ | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް
ދަ ގްރާންޑް އެސިސްޓެންޝިއަލް އިންޓަނޭޝަނަލް ފުޓްބޯލް އެކަޑަމީ އޯޕަން ޑޭ | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް
ދަ ގްރާންޑް އެސިސްޓެންޝިއަލް އިންޓަނޭޝަނަލް ފުޓްބޯލް އެކަޑަމީ އޯޕަން ޑޭ | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް
ދަ ގްރާންޑް އެސިސްޓެންޝިއަލް އިންޓަނޭޝަނަލް ފުޓްބޯލް އެކަޑަމީ އޯޕަން ޑޭ | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް
ދަ ގްރާންޑް އެސިސްޓެންޝިއަލް އިންޓަނޭޝަނަލް ފުޓްބޯލް އެކަޑަމީ އޯޕަން ޑޭ | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.