ބ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ގޮނޑުދޮށުގައި ރެދަން ލައި ދިއްލާލައިފި

ބ. ދަރަވަންދޫގައި ރެދަން ލާފައިވަނިކޮށް މީހަކު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް

ރޭގަނޑުގެ އަނދިރިކަމުގެ ތެރޭގައި ބީއްސާލާ ކޮންމެ ރާޅަކާއެކު، ގޮނޑުދޮށް ދިއްލާލައެވެ. މިއީ މަދުން ނޫނީ ނުފެންނާނެ މަންޒަރެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން މިގޮތަށް ރެދަން ލަނީ މަދު ރަށްތަކެއްގައެވެ. އެ ވެސް ހާލަކުން ފަހަރަކުއެވެ.

ބ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށުން ރެ އާއި އޭގެ ކުރީ ރޭ ފެނިގެންދިޔައީ މި މަންޒަރެވެ. ރެދަން ލައި، ރަށްރަށުގެ ގޮނޑުދޮށް އޮތީ ދިއްލާލާފައެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުވި ފޮޓޯތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި ބ. އަތޮޅުގެ ވަރަށް ގިނަ ރަށްތަކުގައި ވަނީ ރެދަން ލައިފަ އެވެ. އޭދަފުއްޓާއި މި އަތޮޅު ދަރަވަންދު އާއި ކުޑަރިކިލާއި ގޮއިދު އާއި ފެހެންދޫ އަދި ބައެެއް ރިސޯޓުތަކުގައި ވެސް ރެދަންލި އެވެ.

ކުޑަރިކިލުގައި ރެދަންލާފައި
އޭދަފުށީގައި ރެދަންލާފައި ވަނިކޮށް ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް

މިއަތޮޅު ބައެއް ރަށްރަށުގެ ގޮނޑުދޮށުގައި ރެދަންލާފައިވާ ފޮޓޯތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވާން ފެށުމާ އެކު، ރޭ ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ގޮނޑުދޮށަށް ޖަމާވިއެވެ.  

އިރުއޮއްސުމާއެކު ރާޅުފަށުގައި ހުންނަ ނޫކުލައިގެ އަލިކަން ވިދަވިދާ ހުރެ އެވެ. އެކަމަކު އެ އަލި އެންމެ ގަދަވަނީ ރާޅު ބީއްސާލާފައި ދަމާލާ ވަގުތުގަ އެވެ. އެ ވަގުތު މުޅި ގޮނޑުދޮށް ފެންނަނީ ނޫކުލަ އިން ދިއްލިފައިވާ ސާލެއް ވައިރޯޅިއަކާ އެކު ހަރަކާތްކުރާ ފަދަ އިންނެވެ.

ފެހެންދޫގައި ރެދަން ލާފައިވަނިކޮށް މީހަކު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް

ރެދަން ލާފައިވާ މަންޒަރު ބަލަން އާއިލާތައް އެކުގައި ގޮސް ރެދަން ލާފައި ހުންނައިރު ޖަހާ ރާޅާއެކު ނޫކުލައިން ދިއްލިގެންދާ ވަގުތު، އެ ހިތްގައިމު މަންޒަރު ފޮޓޯ ނަގައި ވީޑިއޯކޮށް، ރީތިކަމުގެ ވާހަކަ ދައްކަ އެވެ.

ވަކި ދުވަސްވަރަކާ ދިމާކޮށް ރެދަން ލަނީ ލޮލަށް ނުފެންނަ ވަރުގެ ކުދި ސޫފިތަކެއް ކަމަށްވާ ބަޔޮލުމިނެސެންސް ފައިޓޮޕްލެންކްޓަންސްގެ ސަބަބުންނެވެ. އެއީ އެހެން އެއްޗެއްގައި ޖެހުމާ އެކު ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކަށް ދިއްލޭ ދިރުމެކެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.