ފޮޓޯ: ރައީސް ޔާމީން އޭދަފުއްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު

ބ. އޭދަފުށި: ޑިސެމްބަރު 25، 2017: ރައީސް ޔާމީން ބ. އޭދަފުއްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު: ބ. އޭދަފުށީ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ނިމުން ފާހަގަކޮށް ފެނުގެ މަޝްރޫއު ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޔާމީން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި. ފޮޓޯތައް/ރައީސް އޮފީސް


ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.