ފޮޓޯ: “ފުށި ފަންނު” ޕާކު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުން

ޑިސެމްބަރ 30، 2017- އޭދަފުށީ ދެނުކު ފަރާތު ހިއްކި ބިމުގައި ތަރައްގީ ކުރި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު “ފުށި ފަންނު” ނަމުގައި ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުން: ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހަދާފައިވާ މި ޕާކުގައި ކުޑަކުދިންނާއި ބޮޑެތި މީހުންނާ ގުޅޭ ކަންކަން ވެސް ވަނީ ފަހިކޮށްދީފައި.–އީޓީ ފޮޓޯ ތައް: ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.