މުނިފޫހި

ކަލާދެކެ ލޯބިވަން…

ކަލާދެކެ ލޯބިވަން...
ޖަލްވާ އިބްރާހީމް ރަޝީދު / ރާޙަތު، ބ. ދަރަވަންދޫ ދުވަހަކީ އާދައިގެ ވަރަކަށް ވައިޖެހޭ އުޑުމަތި ސާފު ހިތްގައިމު ދުވަހެކެވެ. އީޝަލްއިނީ ވާހަކަފޮތެއް ހިފައިގެން އަތިރިމަތީގައ...

އެ ހިތި މާޒީ

އެ ހިތި މާޒީ
(އާމިނަތު ޝިހާމާ / ގްރޭޑް 8 ބީ) ކުރިމަތީގައިހުރީ ވަރަށްވެސް ވީރާނާވެފައިވާ ގެއެކެވެ. ތަންތަންގަނޑުގައި ޖަހާފައިހުރި ފަންތައް ގިނަދުވަސްވުމުން ވަނީ ވެއްޓިފަ އެވެ. އަހަރެން...