ޚަބަރު

ހަމައެކަނި ޖަމިއްޔާތަކަށް ކުރިމަތިލެވޭ ގޮތަށް ބީއެމްއެލް އިން ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑު ހުޅުވާލައިފި

ހަމައެކަނި ޖަމިއްޔާތަކަށް ކުރިމަތިލެވޭ ގޮތަށް ބީއެމްއެލް އިން ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑު ހުޅުވާލައިފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ފިޔަވާހީގައި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފު...

ބީއެމްއެލް މިއޮތީ މިހާތަނަށް ބޭންކް އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ހާލަތުގައި: ސީއީއޯ

ބީއެމްއެލް މިއޮތީ މިހާތަނަށް ބޭންކް އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ހާލަތުގައި: ސީއީއޯ
ނިމުނު އަހަރު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ރެކޯޑް ނަތީޖާ އެއް ހޯދާފައިވާ ކަމަށާއި ބޭންކު މިއޮތީ މިހާތަނަށް އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ހާލަތުގައި ކަމަށް އެ ބޭންކްގެ ސީއީއޯ އަދި މެ...

ބީއެމްއެލްގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ފައިދާގެ ގޮތުގައި 258 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ރެކޯޑް އަދަދެއް

ބީއެމްއެލްގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ފައިދާގެ ގޮތުގައި 258 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ރެކޯޑް އަދަދެއް
މިރޭ ހޮޓެލް ޖެން ގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ހިއްސާދާރުންވަނީ ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ބެހުމަށް ހުށަހެޅުނު ޖުމްލަ 258 މިލިއ...

ބ. ސެންޓްރަލް ޗެލެންޖުގެ ނަމުގައި ދަރަވަންދޫގައި ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

ބ. ސެންޓްރަލް ޗެލެންޖުގެ ނަމުގައި ދަރަވަންދޫގައި ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ
ބ. ސެންޓްރަލް ޗެލެންޖުގެ ނަމުގައި އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ދަރަވަންދޫގައި ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ބާއްވަން ނިންމައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ދަރަވަންދޫގައި ބ...

ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނަށް ހައްލު ހޯދައި ދިނުމުގައި މާބޮޑަށް ވެސް ލަސްވެއްޖެ: ސުޖާއު

ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނަށް ހައްލު ހޯދައި ދިނުމުގައި މާބޮޑަށް ވެސް ލަސްވެއްޖެ: ސުޖާއު
ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނަށް ހައްލު ހޯދައި ދިނުމުގައި މާބޮޑަށް ވެސް ލަސްވެއްޖެ ކަމަށާއި ކައުންސިލްތަކުން ރުޅި އަންނަން ޖާއިޒު ކަމަށް ބ. މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ އަބްދުﷲ ޝުޖާއ...

ހުސް ބިންތަކުގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ބަހައްޓާފައިވާ ތަކެތި ނަގަން އަންގައިފި

ހުސް ބިންތަކުގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ބަހައްޓާފައިވާ ތަކެތި ނަގަން އަންގައިފި
އޭދަފުށީގެ ވަށައިގެންވާ ހުސް ބިންތަކުގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް ބަހައްޓާފައިވާ ތަކެތި ނެގުމަށް ރަށު ކައުންސިލުން އަންގައިފި އެވެ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބު...

ފުޓްސަލް ދަނޑު މައްސަލާގައި ކައުންސިލުން ހަދަނީ ދޮގު: އޭދަފުށީގެ ބައެއް ޖަމިއްޔާތައް

ފުޓްސަލް ދަނޑު މައްސަލާގައި ކައުންސިލުން ހަދަނީ ދޮގު: އޭދަފުށީގެ ބައެއް ޖަމިއްޔާތައް
ސަރުކާރުން އޭދަފުށީގައި ޓާފް ފުޓްސަލް ދަނޑެއް އަޅަން ނިންމައި އެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކުރުމުގެ ހުރިހާ މަރުހަލާއެއްނިމި، ދަނޑު ތަރައްގީކުރަންވީ ތަނެއް ދެއްކުމަށް ކައުން...

ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު އެޅުމަށް ހުރަސްއަޅާކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ކައުންސިލުން ދޮގުކޮށްފި

ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު އެޅުމަށް ހުރަސްއަޅާކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ކައުންސިލުން ދޮގުކޮށްފި
ސަރުކާރުން އޭދަފުށީގައި ގާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުމަށް ކައުންސިލުން ބިން ހަމަޖައްސައިނުދީ، އެކަމަށް ހުރަސް އަޅާފައިވާކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަ...

މަންތާ ސީޒަން ފެށިއްޖެ، މިއަހަރު 12،000 ޓޫރިސްޓުން ގެންނަ އަމާޒު ހިފައިފި

މަންތާ ސީޒަން ފެށިއްޖެ، މިއަހަރު 12،000 ޓޫރިސްޓުން ގެންނަ އަމާޒު ހިފައިފި
ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މެދުތެރޭގައި ބ. އަތޮޅު ހަނިފަރަށް އެންމަޑި ގިނަ އަދަދަކަށް ޖަމާވެ އެވެ. މޭމަހުން ނޮވެމްބަރު މަހަކީ “މަންތާ ސީޒަން” އެވެ. އެއީ މި ސަރަހައްދުގެ ޓޫރިޒަމް ޕ...

ދަރަވަންދޫ ޅެންވެރިންގެ މަދަހަ އަލްބަމެއް ޕީއެސްއެމްއަށް ހަދިޔާކޮށްފި

ދަރަވަންދޫ ޅެންވެރިންގެ މަދަހަ އަލްބަމެއް ޕީއެސްއެމްއަށް ހަދިޔާކޮށްފި
ބ. ދަރަވަންދޫގެ ޅެންވެރިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޅެންތަކެއްގެ މައްޗަށް ކިޔާފައިވާ މަދަހަ އަލްބަމެއް ޕީއެސްއެމްއަށް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ. މި އަލްބަމްގައި ހިމެނޭ 10 މަދަހަ ކިޔާދީފ...