ފޮޓޯ ގެލެރީ

ފޮޓޯ: އޮޅުގިރި

ފޮޓޯ: އޮޅުގިރި
ހިޔާމަތްކޮށްފައިވާ ބ. އޮޅުގިރި. އެ ރަށް ހިމާޔަތް ކުރީ ކާށިދޫ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި އުދުހޭ މާހޯރަ ނިދަން އަރާ ރަށަކަށްވުމުގެ އިތުރުން ގިނަ އަދަދަކަށް ވެލާ ވެސް އަރާތީ އާއ...