ފޮޓޯ ގެލެރީ

ފޮޓޯ ގެލަރީ: ފެއިމްސް ނައިޓް 2017

ފޮޓޯ ގެލަރީ: ފެއިމްސް ނައިޓް 2017
ފެއިމްސް ޔުނައިޓެޑުން ރޭ ބެއްލަވިސްޓާ ރެސްޓޯރަންޓްގައި ބޭއްވި ފެއިމްސް ނައިޓް. މި ހަފްލާގައި ވަނީ މާދަމާ ފަށާ ބ.އެޓޯލް ޔުނިޓީ ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި ބޭނުންކުރާނެ ހޯމް ކިޓް...