ބ. އަތޮޅުގެ ރަށްތައް ވިލުންވެރިކުރުމުގެ މަހާސިންތާ ފަށައިފި

ބ. އަތޮޅުގެ ރަށްތައް ވިލުންވެރިކުރުމުގެ މަހާސިންތާގެ ބައެއް ބައިވެރިން، އެ މަހާސިންތާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވަނީ.—ފޮޓޯ / އަހްމަދު ޔާނިއު

ބ. އަތޮޅުގެ ރަށްތައް ވިލުންވެރިކުރުމުގެ މަހާސިންތާ އޭދަފުށީގައި މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

ތިން ދުވަހަށް ކުރިއަށްގެންދާ މި މަހާސިންތާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ކައުންސިލްތައް ބަލަހައްޓާ ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ)ގެ ސީއީއޯ އަފްޝަން ލަތީފެވެ.

މި މަހާސިންތާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން، އޭނާ ވިދާޅުވީ ކައުންސިލްތައް މިހާރަށްވުރެ ކުރިއަރާނީ މުޖުތަމައުގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކޮށްގެން ކަމަށެވެ.

އެލްޖީއޭގެ ސީއީއޯ އަފްޝަން މަހާސިންތާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއަޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަނީ ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޔާނިއު

އޭނާ ވިދާޅުވީ ދުރުރާސްތާއަށް ތަރައްގީގެ ޕްލޭނެއް ހާދާއިރު އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭންވީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި، މުޖުތަމައުއިން އެކި ގޮތްގޮތުން ބާކީވެފައި ތިބޭ ޒުވާނުން ކައުންސިލްތަކުން ކުރާ އެކި ކަހަލަ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުން އިތުރުކޮށް ނަތީޖާ ނެރުމަށް ކަމަށެވެ.

މި މަހާސިއްތާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހްމަދު އަފްރާހް ވިދާޅުވީ، ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ޕްލޭންގައި އެކުލަވާލާފައި ހުރި ކަންކަން ކުރުމަށް ކައުންސިލްތަކުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބޭކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޕްލޭންގައި ވާގޮތަށް އަތޮޅުގެ ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށާއި، ކައުންސިލްގެ މާލީ ޙާލަތު ރަނގަޅުކޮށް، ތިމާވެއްޓާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައި މުޖުތަމައުގެ ބައިވެރިވުން އިތުރު ކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

ބ. އަތޮޅުގެ ރަށްތައް ވިލުންވެރިކުރުމުގެ މަހާސިންތާގެ ބައެއް ބައިވެރިން، އެ މަހާސިންތާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވަނީ.—ފޮޓޯ / އަހްމަދު ޔާނިއު

މި މަހާސިންތާގައި ބ. އަތޮޅުގެ 12 ރަށަކުން ކައުންސިލްތަކާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީތަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ހއ، ށ، ނ މި ތިން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސުން ވެސް މި ޕްލޭން ރިވިއުކުރުމުގެ މަހާސިންތާގައި ބައިވެރިވެއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.