މައުލޫމާތު

އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ކުރެހުމުގެ ކެމްޕޭނެއް ހުޅުވާލައިފި

އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ކުރެހުމުގެ ކެމްޕޭނެއް ހުޅުވާލައިފި
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަ ކުރާ “16 ޑޭސް އޮފް އެކްޓިވިސިމް އެގެއިންސްޓް ޖެންޑާ ބޭސްޑް ވަޔަލެންސް” ކެމްޕޭންގެ ޙަރަކާތެއްގެ ގޮތުން، ފެމިލީ ލީގަލް ކްލިނިކް އ...

ޑރ. އަކުއަގާޑް ވޯޓާ ޕިއުރިފަޔާރސް ރާއްޖެއަށް މުހިންމުވައި 8 ސަބަބު

ޑރ. އަކުއަގާޑް ވޯޓާ ޕިއުރިފަޔާރސް ރާއްޖެއަށް މުހިންމުވައި 8 ސަބަބު
ގިނަ ވަނަތަކެއް ލިބިފައިވާ މަޤްބޫލު ބްރޭންޑެއް 130 އަށްވުރެ ގިނަ ބައިނަލްއްޤުއާމީ ކުރިއާރާފައިވާ ލޭބޯޓަރީތަކުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވުމާއެކު ދުނިޔޭގެ އެކިހިސާބުތަކުގެ 10 މިލިއ...